Laatste Nieuws

Status diploma voertuigbediener

30 mei 2011

Enige tijd geleden is bij het infopuntveiligheid de vraag uitgezet of bedieners van specifieke voertuigen (uit de leergang voertuigbediener) ook daadwerkelijk het diploma moeten bezitten om de voertuigen te mogen bedienen. In de huidige situatie kent men nl. geen diploma. Hoe is dan de overgangsregeling voor het zittende personeel?

Vanuit infopuntveiligheid is daar het volgende antwoord op gekomen:
De door u geschetste situatie is lange tijd onderwerp van gesprek geweest tussen ministerie van VenJ, NVBR en Nbbe. In de programmaraad Brandweerzorg van mei 2011 is hierover uitsluitsel gegeven. De regeling betreft tevens een viertal andere functies.

''In de overgangsregeling met betrekking tot het omzetten van oude naar nieuwe diploma's is niets geregeld voor enkele (nieuwe) functies waar voorheen geen opleiding en/of een certificaat voor beschikbaar was (centralist meldkamer, voertuigbediener en ploegchef). Daarnaast zijn er twee functies waarvoor de gelijkwaardigheid in het besluit personeel veiligheidsregio's niet of niet volledig is geregeld. Dit betreft pompbedieners, die de opleiding hebben afgerond als onderdeel van brandwacht 1e klas en mensen die zijn aangesteld als verkenner gevaarlijke stoffen en niet over het desbetreffende certificaat op het niveau van hoofdbrandwacht beschikken, maar wel het onderdeel gevaarlijke stoffen van de opleiding onderbrandmeester.
Hierover heeft overleg met het ministerie en het Nbbe plaatsgevonden. Besloten is om als volgt het bovenstaand probleem op te pakken:
- de werkgever stelt een verklaring op waaruit blijkt dat de functionaris op één oktober 2010 de genoemde functie vakbekwaam uitoefende
- het Nbbe registreert deze verklaring in mijnNbbe
- de mogelijkheid voor deze registratie staat alleen open voor de genoemde functies en kan tot uiterlijk 1 oktober 2011
- vervolgens dient de werkgever zich te houden aan het in ontwikkeling zijnde systeem van blijvende vakbekwaamheid.

Het Nbbe ontwikkelt een formulier dat de regio's in moeten vullen/ondertekenen en op moeten sturen naar het Nbbe (met als uiterlijke deadline 1 oktober 2011).''

Om de regio's te informeren over deze regeling zal uiterlijk half juni een officiële brief namens de NVBR en het Nbbe worden verstuurd aan de regionale commandanten. Daarnaast worden de betrokken NVBR- en Nbbe-netwerken op de hoogte gesteld van de regeling en komt er een mededeling op de verschillende websites.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380