Laatste Nieuws

Een landelijke E-learning omgeving voor de brandweer?

26 februari 2014

Het zal u vast niet ontgaan zijn. Er gaan geluiden op voor de aanbesteding van een landelijk systeem waarin een elektronische leeromgeving (ELO)  kan worden opgezet voor de brandweer. Een ELO is een online systeem dat het ontwikkelen, beschikbaar stellen, gebruiken en delen van ondersteunende leermiddelen mogelijk maakt.

In het najaar van 2012 is er in de veiligheidsregio’s binnen de brandweer een inventarisatie gedaan om landelijk de behoefte aan een ELO te peilen. De interesse bleek groot. Maar liefst 24 Veiligheidsregio’s en het IFV hebben hun behoefte aan een ELO kenbaar gemaakt. Een goede reden om een landelijke aanschaf te overwegen.Een landelijke online leeromgeving kan fungeren als één communicatieplatform, één uitgiftekanaal en één managementtool voor de veiligheidsregio’s, toekomstige districten, en het IFV samen.

Uitgangspunten daarbij zijn:

- het verkrijgen van uniformiteit en eenduidigheid in zowel het onderwijsproces, als de onderwijsmiddelen,

- het bewerkstelligen van samenwerking, het uitwisselen van kennis, ideeën, vragen en oplossingen,

- kostenbesparing door schaalvoordelen (hoe meer gebruikers, hoe lager de kosten)

- een eenduidig en sluitend uitgifte kanaal voor les- en leerstof (onder aansturing van het IFV)

- optimale mogelijkheid tot interregionale uitwisseling van leermiddelen ten behoeve van vakbekwaamheid

- een centrale plek voor uitwissseling van kennis, ideeen, vragen en oplossingen, waar men elkaar kan vinden en helpen (community-vorming)

- eenvoudig aanhaken voor regio’s die nog niets, of niet veel, digitaal doen

- bundeling van kennis en kunde op het gebied van onderwijs, ELO’s en aanbestedingen

- aansluiting op de wens om gezamenlijk op te treden en te ontwikkelen

 De BOGO is gevraagd om namens district Oost deel te nemen aan de ELO projectgroep, gestart in december 2012, en mee te denken over onder andere het Programma van Eisen en wensen (PvE). Het PvE beschrijft, voor de aanbieders die mee zullen doen in de aanbesteding, welke functionaliteiten binnen een elektronische leeromgeving wenselijk zijn (wensen) en welke functionaliteiten aanwezig moeten zijn (eisen).

Het project en het PvE gaan niet over de ontwikkeling of het plaatsen van digitale leermiddelen. Dit onderwerp komt aan bod in het deelproject “Optimaliseren les- en leerstof” van het Versterkingsplan Brandweeronderwijs. Wel zal digitale les- en leerstof uitgeleverd gaan worden via het ELO systeem dat uit de aanbesteding naar voren is gekomen. Op dit moment legt de projectgroep de laatste hand aan het PvE, de begroting en het bestek voor de aanbesteding.

Mocht u vragen hebben over de ELO, dan kunt u contact opnemen met Manon Wouterse. Contact gegevens Manon Wouterse: telefoon: 038- 8200093(ma, do), mailadres: manon.wouterse@bogo.nl

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380