24 mei 2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet beschermingspersoonsgegevens en daarbij draait het allemaal om privacy.

Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Privacy bewaken

Ook BOGO heeft maatregelen getroffen. Zo hebben wij ons privacy statement aangepast. In het privacy statement van BOGO staat hoe wij omgaan met de privacy van betrokkene(n) en hoe wij de privacy bewaken. Er staat onder meer in beschreven waar men terecht kan met een klacht of een verzoek om inzage en wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Het privacy statement is op onze website te vinden.

Wij houden u via onze website op de hoogte.